Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van diensten, afnemen van online cursussen en/of deelnemen aan activiteiten georganiseerd door SB Horsemanship gaat u
automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


 1. Aansprakelijkheid – Deelname aan de aangeboden activiteiten geschiedt op eigen risico. Bij bereden activiteiten is het dragen van een veiligheidshelm ten zeerste aanbevolen, doch uw eigen verantwoordelijkheid. SB Horsemanship is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan uzelf, goederen of uw eigen paard. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de schade
  veroorzaakt door het eigen paard aan derden.
 2. Contact – Er kan steeds telefonisch contact opgenomen worden (0032 486 180 666) alsook via e-mail (sylvie@sbhorsemanship.be). Deze wordt doorgaans binnen de 24 uur beantwoord.
 3. Copyright – Op de cursussen en/of slides uitgegeven door SB Horsemanship rust copyright. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Horsemanship.
 4. Betaling – Alle uitgegeven facturen en overeenkomsten geschieden via overschrijving op rekening nummer BE76 1030 2705 6095 met vermelding van factuurnummer of specifieke mededeling.

  4.1. Een betaling dient uitgevoerd te zijn op de voorziene vervaldatum, ten laatste 48u voor aanvang van de afgenomen diensten in geval van coaching en ten laatste vóór aanvang van de coaching sessie indien het een cash betaling betreft.

  4.2. Termijnbetaling – Tussentijds stoppen met deelname aan een programma dat loopt over meer dan één dag ontslaat in geen geval de verplichting om het volledige bedrag te voldoen voor het einde van dit programma.

  4.3. Bij niet-betaling op de voorziene vervaldatum zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een verwijlrente verschuldigd zijn van 3% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

  4.4. In geval van niet-betaling op de vervaldatum wegens nalatigheid of ongegronde reden, zal het factuurbedrag na ingebrekestelling van rechtswege, verhoogd worden met 15%, met een minimum van 65 euro als schadeloosstelling voor de inningskosten en van de schuldvordering, die bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W.
 5. Diensten – Workshop en opleiding.

  5.1. Annulatie – Een workshop of opleiding kan tot 30 dagen voor aanvang kostenloos geannuleerd worden. Annulatie tot 15 dagen op voorhand wordt aan 50% terug betaald. Annulatie op een later tijdstip zal volledig in rekening gebracht worden. Annulatie door SB Horsemanship is, ongeacht de reden, kostenloos.

  Bij overmacht kan SB Horsemanship een alternatieve oplossing voorstellen.

  5.2. Bevestiging – Deelname aan een workshop of opleiding uitgaande van SB Horsemanship is pas definitief na schriftelijke bevestiging, hetzij via mail of sms.

  Diensten – Coaching.

  5.3. Annulatie – Een afspraak kan kostenloos geannuleerd worden tot 48 uur voor aanvang. Annulatie op een later tijdstip zal volledig in rekening gebracht worden. Annulatie door SB Horsemanship is, ongeacht de reden, kostenloos.

  5.4. Bevestiging – Een afspraak is pas definitief na schriftelijke bevestiging, hetzij via mail of sms. Een persoonlijk programma (traject) is pas definitief na schriftelijke bevestiging via een getekende overeenkomst.
 6. Middelenverbintenis – In geval van coaching, alsook in alle vormen van educatie, vorming en begeleiding is de middelenverbintenis van kracht. Dit houdt in dat er naar best vermogen gehandeld wordt, maar dat er geen resultaatverbintenis van kracht is. Deze verbintenis geldt zowel op locatie ter beschikking gesteld door SB Horsemanship alsook op verplaatsing bij u, zijnde klant.
 7. Prijsvoorwaarden – Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 8. Publicatie – Het nemen en publiceren van foto’s en/of video’s genomen tijdens een activiteit onder leiding van SB Horsemanship.

  8.1. Het is toegestaan foto’s en/of video’s te nemen tijdens een afspraak, workshop en/of opleiding mits voorafgaande toestemming. Het openbaar maken van deze foto’s voor commerciële doeleinden is niet toegestaan mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SB Horsemanship.

  8.2. Foto’s en/of video’s genomen door SB Horsemanship zijn voor gebruik van de klant ter verduidelijking tijdens of na de coaching sessie en worden enkel gepubliceerd en/of gebruikt voor commerciële doeleinden mits schriftelijke toestemming van de deelnemer en/of eigenaar van het paard.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Bij geschillen is het vredegerecht van Sint Niklaas bevoegd.

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die SB Horsemanship verwerkt

SB Horsemanship neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en wil jou graag informeren over wat wij met jouw gegevens doen.

Een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaan
 • E-mail adres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als één van de grondslagen van onze rechtsorde. Iedereen heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarom SB Horsemanship deze gegevens nodig heeft

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en SB Horsemanship;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief (één maal per week);
 • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en diensten;
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening;
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

SB Horsemanship zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.

Delen met anderen

SB Horsemanship verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde je te interesseren voor onze producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dien je te sturen naar info@sbhorsemanship.be.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Beveiliging

SB Horsemanship neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sbhorsemanship.be.